Вторник, 07 Декември 2021 09:50

Примерен правилник за вътрешния ред на етажната собственост с професионални касиери

Написана от Универсум В ЕООД
Оценете
(1 глас)
Правилник за вътрешния ред в етажната собственост Правилник за вътрешния ред в етажната собственост Интернет

На Вашето внимание и примерен вътрешен правилник на етажна собственост, ползваща услугите на професионални касиери.

Особеното е, че отчетните функции са поверени на управителя на етажната собственост или на упълномощени от него лица или фирми.


ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНЯ РЕД НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ
УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 1. (1) (Предишен текст на чл. 1, изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2003 г.) Този правилник урежда вътрешния ред в жилищната сграда в режим на етажна собственост, намираща се в гр. София, …………………………………..
(2) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2003 г.) Общото събрание избира управителен съвет от трима души: управител двама членове. Избира се и един контрольор.
(3) За гарантиране на финансово отговорно и ангажирано отношение към делата на етажната собственост, за членове на управителния съвет могат да се избират съкооператори, които за последната година са плащали редовно и в срок определените вноски от общото събрание.
(4) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2003 г.) Управителният съвет, съответно управителят, следи за спазването на разпоредбите на закона, на Правилника за управлението, реда и надзора в етажната собственост и на този правилник, полага грижи за опазването, поддържането и ремонта на сградата и на терена около нея, съдейства за създаването и запазването на добри отношения между живеещите в сградата.
(5) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2003 г.) В случай на необходимост председателят на управителния съвет има правото да вземе мерки за запазване на вътрешния ред в сградата, включително да иска съдействие от органите на полицията.
(6) Всеки един от съкооператорите има право да се информира за състоянието на делата на етажната собственост .
(7) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2003 г.) Всяко семейство или домакинство е длъжно да участва поне с един представител в общите събрания и в мероприятията, организирани по решение на общото събрание.

ФИНАНСИ
Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2003 г.) (1) Общото събрание:
1. приема годишен отчет и бюджет за приходите и разходите по управлението и поддържането на общите части на входа;
2. определя размера на месечните парични вноски за покриване на разходите по управлението и поддържането на общите части;
3. определя размера на месечните парични вноски, които ще постъпват в касата за извършване на непредвидени разходи, свързани с отстраняването на аварии или повреди на общите части.
(2) Разходите за осветление, вода, поддържане, чистота, отопление, битово горещо водоснабдяване и други на общите части се определят в съответствие с разпоредбите на Закона за ЕС и Правилника за управлението, реда и надзора в етажната собственост.
(3) Отдаването под наем на помещения, пространства или на части от тях, които са общи части , се извършва по решение на общото събрание или с решение на Управителния съвет, като се сключва писмен договор и се защитават интересите на входа. Приходите от наемите постъпват в касата или по микросметката на етажната собственост.
(4) Събирането на средствата на етажната собственост се поверява на Изипей и Ипей, които предоставят вносна бележка на платеца на сумата. Таксите и комисионите събирани от Изипей са за сметка на входа. При плащане през Ипей, таксите за превод са за сметка на платеца.
(5) Управителят на етажната собственост плаща:
-общите комунални сметки през Ипей по КИН на доставчика на комуналната услуга.
-през Ипей с вносна бележка за банков превод при необходимост от плащане по банкова сметка
-през която и да е каса на Изипей, за услуги предоставени от физически лица.
-в брой, при наличие на средства в касата и невъзможност получателят на сумата да посети каса на Изипей. Управителят на етажната собственост е длъжен да състави документ за изплатената сума, при липса на фактура или друг разходен документ, който влиза задължително в годишния отчет.
(6) Управителят на етажната собственост, по изключение може да приема суми в брой, срещу подпис за получената сума. Получените суми в брой от управителя на етажната собственост, задължително се отразяват в годишния отчет.
(7) Останалите след разплащанията, суми в микросметка, се прехвърлят в края на месеца в търговска банка в сметка на името на управителя на етажната собственост, който има право да извършва плащания с тях по решение на общото събрание.
(8) Суми на каса надвишаващи 100 лева, се прехвърлят в края на месеца в търговска банка в сметка на името на управителя на етажната собственост, който има право да извършва плащания с тях по решение на общото събрание.
(9) Забранено е използването на финансовите средства на етажната собственост за лични потребности на управителя, членовете на управителния съвет, контрольора и всеки член на етажната собственост. При констатиране на нарушения - виновните лица трябва да върнат неправомерно изразходваните суми и да заплатят тройния размер на полагащата се лихва върху отклонените средства.
(10) Управителят на етажната собственост е длъжен да предостави бележки за месечните дължими суми на всеки съкооператор, с които да се извършва плащането през Изипей или Ипей.
(11) При просрочени задължения Управителят на етажната собственост е длъжен да предостави на длъжника, покана за плащане на стари задължения, която съдържа старите и текущите за месеца задължения, с което се дава възможност до края на текущия период да се издължат и старите суми. На екземпляр от поканата, длъжникът нанася дата на получаване и се подписва. При отказ на длъжника да получи поканата, Управителят на етажната собственост я поставя на публично място, и нанася датата, на която го е направил.
(12) При задължения над 100 лева, връчена е покана от страна на Управителят на етажната собственост, предоставеният срок в поканата от 30 дни е изтекъл и длъжникът не поема ангажимент за пълно или частично плащане, Управителят на етажната собственост е длъжен да даде съответния длъжник на съдия изпълнител, с цел защитаване интересите на входа.
(13) Всички такси и други разходи, които входът ще плати, за да се съберат дължимите суми чрез съдия изпълнител, се начисляват на длъжника.
(14) Управителят на етажната собственост е длъжен да води отчет на начислените и постъпили приходи, както и на разходите на етажната собственост.
(15) Управителят на етажната собственост е длъжен да отчита движенията и състоянията на 3 финансови обекта: касова наличност при него, наличност по микросметка и наличност по банковата сметка.
(16) Лихвите начислени по сметката в търговска банка на името на управителя на етажната собственост са в полза на етажната собственост.

ОБЩИ ПРАВИЛА
Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2003 г.) Всеки обитател в етажната собственост е длъжен да използва помещенията съобразно предназначението им, да не допуска да се извършват действия, които могат да изложат сградата на опасност от пожар или да нанесат значителни повреди, и да не създава безпокойство за другите обитатели по-голямо от обичайното.
Чл. 4. (1) Всеки обитател може да се ползува от общите части на сградата според тяхното предназначение, без да пречи на останалите да ги ползуват и без да нарушава правото им на използване на техните отделни помещения.
Чл. 5. Всеки обитател е длъжен да дава достъп в своите помещения за поправяне на общите части на сградата.
Чл. 6. (1) Всеки обитател е длъжен да извършва за своя сметка, поправка на повредите на инсталации и съоръжения, намиращи се и обслужващи неговия апартамент.
(2) Всеки обитател е длъжен да извършва за своя сметка, поправка на повредите, причинени виновно от него по общите части на етажната собственост.
Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2003 г.) Тупането на килими, дрехи и други предмети да се извършва само на определените за тази цел места.
(2) Когато няма определено място за тупане, то не може да става от балконите и прозорците на лицевата страна на сградата.
Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2003 г.) Не могат да се поставят вещи, строителни материали, леснозапалими опасни вещества, отпадъци и други предмети на стълбищните площадки, стълбите и други места за общо ползване.
Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2003 г.) Забранява се приютяването на бездомни кучета или други животни във входовете, стълбищните площадки и другите общи части на сградата.
Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2002 г.) Забраняват се свиренето, пеенето, използването на озвучителни системи, шумният говор и увеселения, извършването на производствени дейности и ремонтни работи, които нарушават спокойствието на останалите обитатели във времето от 22 до 8 ч. сутринта и от 14 до 16 ч. следобед. В почивните дни от 22 до 10 ч. сутринта. Изключения се допускат само с предварително писмено уведомяване на етажната собственост.
Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2002 г.) Обитателите са длъжни да не допускат малолетни и непълнолетни членове на техните семейства или временно пребиваващи в жилищата им лица да извършват действия, които нарушават установените правила за вътрешния ред или водят до нанасяне на повреди в общите части на сградата.
Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2002 г.) (1) Поставянето на рекламни и фирмени табели на фасадата на сградата става с решението на Общото събрание или Управителния съвет. Повредите при монтирането/демонтирането се отстраняват от извършителя.
(2) Достъпът до покрива за монтиране на антени, на други уреди или инсталации или за други цели е забранен.
Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2002 г.) Председателят на управителния съвет, е длъжен да осигури денонощно заключване на входните врати, както и монтирането на домофонни уредби или звънци.
Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2002 г.) Не се разрешава изливането на вода и изхвърлянето на отпадъци, както и директното отвеждане на дим и газове през прозорците, балконите и стълбищата на сградата.
Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2002 г.) (1) Забранява се изхвърлянето в канализацията на вещи, строителни материали, отпадъци, течни опасни вещества, моторни масла и други нефтопродукти и др.
(2) В случай на установяване на причинителя на запушването или повреждането на канализацията разходите за възстановяването й са изцяло за негова сметка.
Чл. 16. При извършване на товаро - разтоварни дейности или строително-ремонтни дейности, отпадъците и замърсяването на всички общи части /включително асансьора и площадката пред входа/ се почистват от извършителите . При наличие на щети, щетите се поправят от извършителите!
Чл. 17. Забранява се в мазетата да се съхраняват лесно запалителни материали. Обитателите са длъжни да почистват ежегодно мазетата си и да поставят препарати против насекоми, гризачи и други вредители.
Чл. 18. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2003 г.) Общото събрание на етажните собственици може да установи и други мерки или ограничения с цел да се гарантират тишината, спокойствието, безопасността и редът в сградата.

Прочетена 16175 пъти Последно променена в Вторник, 07 Декември 2021 09:50

Оставете коментар

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

  •