Софтуер

Софтуер (0)

Използваме специализиран софтуер за администриране на етажни собствености - специално разработен от Смарт Консултинг Солюшънс ООД. 

Предлагаме онлайн и офлайн софтуерни решения за нуждите на Етажните собствености.

Конфигурираме приложения, отговарящи на нуждите на клиента, с микс от функционалности, които най-добре отговарят на потребностите му.

Основните налични функционалности, които предлагаме са:

 • Администриране на самостоятелни обекти в Етажна собственост;

 • Администриране на информацията за собственците и притежаваните дялове от собственосста им;

 • Администриране на ползватели, обитатели, както и отсъствия на собственици, ползватели и обитатели;

 • Администриране на вноски за Фонд ремонт и обновление, такси за поддръжка и управление на Етажната собственост, наеми и непредвидени вноски и такси в ЗУЕС;

 • Предложения за корекция на вноските за Фонд Ремонт спрямо действащата минимална работна заплата;

 • Модул за генериране на бележки за плащане на каса на Изипей;

 • Модул за периодични начисления на дължимите вноски към Етажната собственост;

 • Модул за нанасяне на плащания по начислените задължения с възможност за генериране на приходни ордери;

 • Модул за генериране на покани и справки за платените суми;

 • Модул за генериране на график за почистване на снега;

 • Модул за автоматизирана обработка на приходите и разходите през epay и Изипей;

 • Модул за въвеждане на други приходи и разходи;

 • Финансов отчет на Етажна собственост;

 • Модул за организиране и провеждане на Общо събрание на Етажната собственост;

Под-категории

Софтуер за професионални домоуправители

Софтуер за професионални домоуправители (2)

Тук са нашите специални предложения за професионални домоуправители, които работят с повече от една Етажна собственост.

За нуждите на професионалните домоуправители, предлагаме пакети от функционалности на Програма Съседи, като се прилагат едновременно 2 типа лицензи + минимална задължителна месечна поддръжка:

-Лиценз за потребител / приложение, като всеки потребител има инсталирано свое приложение на сървъра. Лицензът е с продължителност от 1, 3, 5 или 10 години, след което се закупува нов лиценз.

-Лиценз за база данни: той представлява правото Професионалният домоуправител да създаде нова база данни за нова Етажна собственост. Може да се закупят по единично, но може и в пакет, като за по-големи пакети се предлагат сериозни отстъпки. Лицензът за база данни не е ограничен във времето.

-Месечната поддръжка гарантира приоритетно третиране на поставени въпроси и теми към статиите за обучение и поддодръжка, както и в зависимост от избрания план определен брой отдалечени свързвания и срещи, посветени на оперативната дейност със софтуера.

Преглед на статии...