Общи събрания

Общи събрания (3)

Услуги в помощ нормалното организиране и провеждане на Общи събрания в Етажните собствености.

Пакет от услуги по организация и провеждане по законоустановен начин на Общо събрание на Етажна собственост. 
Организиране по законоустановен начин на Общо събрание на Етажна собственост.  
В услугата не е включено провеждането на Общото събрание, наличие на протоколчик и изготвяне на протокол от Общото събрание.

Дали имат право на общо събрание на входа да присъстват външни лица, които не са вписани в домовата книга. Става въпрос за присъствие на адвокат, който няма нищо общо с нашата жилищна сграда и е поканен да присъства от един от собствениците, за да следи как протича събранието и дали протокола се води както те са преценили, че е редно.