Вторник, 07 Декември 2021 09:50

Дали собственици, ползватели или обитатели могат да присъстват на Общи събрания на Етажната собственост с техен адвокат?

Написана от Универсум В ЕООД
Оценете
(0 гласа)
Дали собственици, ползватели или обитатели могат да присъстват на Общи събрания на Етажната собственост с техен адвокат? Дали собственици, ползватели или обитатели могат да присъстват на Общи събрания на Етажната собственост с техен адвокат? Internet

Дали имат право на общо събрание на входа да присъстват външни лица, които не са вписани в домовата книга. Става въпрос за присъствие на адвокат, който няма нищо общо с нашата жилищна сграда и е поканен да присъства от един от собствениците, за да следи как протича събранието и дали протокола се води както те са преценили, че е редно.

Присъствието на Общо събрание и участието в Общото събрание чрез гласуване, тоест вземане на реални решения са различни теми, които се третират по различен начин от Закона за Управление на Етажната собственост.

В закона за управление на етажната собственост е застъпена позицията, че собствениците могат да взимат решения на Общите събрания, с глас пропорционален на размера на притежаваните идеални части.

В закона е предвидено и правото на писмено или устно упълномощаване, което по същество е прехвърляне на част или на всички свои права по време на Общото събрание на друго лице.

За възползване от правото на гласуване всеки собственик или упълномощено лице би следвало да се впише в списъка за определяне на кворум, който е неизбежен при определяне дали Общото събрание може да продължи по същество или е необходимо да се изчака 1 час, преди да се провери отново наличието на 33% от идеалните части като регистриран кворум.

В този списък не се записват всички присъстващи лица, защото те нямат отношение към определяне на кворума и към последващите гласувания. Записват се само имащите право на реален глас собственици и упълномощени от тях лица.

Законът е дал право на ползвателите и обитателите да присъстват на Общите събрания. Те се ползват със съвещателен глас, тоест имат право да им се предостави думата за изказване по съответната точка от дневния ред, което протоколчика  може да отрази в протокола.

Законът е дал правото на Етажната собственост да възлага дейностите на Управителния съвет, Контролния съвет, Касиера или хигиениста или портиера на външни физически или юридически лица.

Когато дейността на тези лица е свързана с организирането и провеждането на Общо събрание, то тяхното присъствие е необходимо за изпълнението на договрните им задължения с Етажната собственост.

Останалите присъстващи лица извън собствениците, ползвателите, обитателите и техните упълномощените лица, както и лицата, изпълняващи договорни отношения, във връзка с провеждането на Общото събрание,  практически нямат легитимирани от законите права. Ако желаят да присъстват, желанието им би следвало да бъде одобрено от Общото събрание, след направено предложение от Председателя на Общото събрание.

В случай, че собственик, ползвател или обитател покани лице, което представи пред Общото събрание като упълномощено от него, за да следи за спазване на законовите му права по време на Общото събрание, то Общото събрание е длъжно да приеме това лице в това му качество и да се предостави право на това лице да вземе отношение в рамките на определените му права от съответния собственик, ползвател или обитател.

Провеждането на Общо събрание изисква добро познаване на Закона за управление на Етажната собственост, а липсата на необходимите познания от страна на Председателя на Общото събрание води до грубо погазване на права на собственици, ползватели и обитатели.

Защитата на правния интерес на всеки собственик ползвател или обитател по време на Общото събрание, гарантира влизането в сила на съответните решения на Общото събрание на Етажната собственост без последващи оспорвания по административен или съдебен път, които биха довели до глоби за председателстващия общото събрание и неясноти и спорове за всички при прилагането на незаконосъобразни решения.

 

Прочетена 1180 пъти Последно променена в Вторник, 07 Декември 2021 09:50

Оставете коментар

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

  •