Четвъртък, 03 Март 2022 09:48

Няма кворум за взимане на решение за Ремонт

Написана от
Оценете
(0 гласа)
Няма кворум за взимане на решение за Ремонт Няма кворум за взимане на решение за Ремонт Интернет

В много Етажни собствености има проблем с малката посещаемост на Общите събрания. Понякога собствениците не са на адреса, понякога нямат интерес да присъстват, понякога Общото събрание протича без дневен ред и е изпълнено с междусъседски крамоли и кавги, вместо да се взимат конструктивни решения за общата собственост. Но при липса на по-голямата част от собствениците, определени решения на практика са блокирани и не могат да се вземат от Общото събрание.

В общия случай в Етажната собственост е необходимо да се вземе решение за основен ремонт, за който се изисква съгласие от над 67% от всички идеални части, а Общото събрние може да се проведе и при достигнат кворум от 33% след един час изчакване след обявения час на Общото събрание.

В много от случаите е крайно наложително да се вземат съответните решения за ремонт, а при липсата на кворум за съответните решения дори да бъдат взети могат да бъдат лесно оспорени по надлежния ред предвиден в ЗУЕС.

В тези случаи процедурата, не е ясно описана в ЗУЕС. Въпреки това, използвайки заложените принципи в закона, успяхме да формулираме следната процедура, чрез която да може да се вземе решение за извършване на основен ремонт, без да е присъствало необходимото мнозинство на Общото събрание:

 1. Ролята на председателстващия Общото събрание, който би следвало да е член на Управителния съвет или лице определено от Управителния съвет е да е наясно с какъв кворум следва да се приемат различните точки от дневния ред и да заяви съответните обстоятелста ясно пред Общото събрание.

 2. В случай на липса на достатъчно кворум и необходимост от приемане на решение за основен ремонт, в протокола може да се запише, гласуването на присъствалите членове на Общото събрание, като се отбележи, че решението за основен ремонт ще се счете за взето едва когато всички идеални части са запознати с протокола от Общото събрание и част от неприсъствалите  до постигане на кворум от над 67% от всички идеални части изразят писмено съгласие за извършването му. Така след изготвяне на протокола от проведеното Общо събрание, копие от който следва да бъде предоставен на всеки собственик в изискуемия срок, Управителният съвет, следва да се свърже със собствениците, които не са присъствали на Общото събрание и ако са съгласни с решението за извършване на основен ремонт, да подпишат писмено съгласие за извършването му, което да бъде прикрепено към протокола от Общото събрание.

 3. След събиране на над 67% от всички идеални части съгласие за извършване на основен ремонт от присъствали и неприсъствали собственици, Управителният съвет следва да постави Уведомление, че съответната точка в протокола от проведеното Общо събрание е приета със събрания процент съгласие от всички идеални части. След поставянето на Уведомлението, за което се съставя протокол, подписан от Домоуправителя и двама свидетели, започва да тече предвиденият 7 дневен срок за възражения. Уведомлението следва да се изпрати по имейл на лицата, които са предоставили имейл за комуникация с тях. При липса на възражения в предвидения 7-дневен срок, решението за основен ремонт се счита за прието и Управителният съвет може да предприема действия. В предвидения 7-дневен срок възражения могат да се подават както от членовете на съответното Общо събрание, така и от лицата, които са се подписали под писменото съгласие за извършване на основния ремонт.

 4. Всички заинтересовани лица могат да възразят срещу решението по съдебен ред до 1 месец след поставяне на Уведомлението за приемане на решението, след което няма основания за неговото неизпълнение от страна на Управителния съвет.

Оказваме съдействие на Домоуправители и Управителни съвети при подготовката за взимане на решение за основен ремонт, както и при прилагане на процедурата при липса на достатъчен кворум. Ето и детайлите на услугата:

 • Необходимо е да заявите услугата, преди провеждането на Общото събрание или непосредствено след това, но задължително преди поставянето на съобщение за изготвен протокол от Общото събрание.

 • След потвърждаване на услугата е необходимо да ни предоставите информация за всички дялове или идеални части и съответните собственици в Етажната собственост, както и подготвения протокол от проведеното Общо събрание.

 • Извършваме проверка на постигнатия кворум на Общото събрание, както и какъв е процентът на съгласие спрямо всички идеални части за извършване на основния ремонт.

 • При необходимост правим предложения за корекции в протокола преди неговото обявяване, които изпращаме на имейла на възложителя на услугата.

 • Подготвяме декларации за изразяване на писмено съгласие от всеки от неприсъствалите собственици за извършване на основния ремонт, предложен за приемане от Общото събрание. Декларациите се предоставят в pdf формат по имейл, като са поименни за всеки неприсъствал собственик.

 • След получаване на информация за подписаните декларации от страна на Додмоуправителя или Управителния съвет се подготвя Уведомление за приемане на решението за основен ремонт, заедно с протокола от поставянето му. Документът е в pdf формат и се изпраща отново по имейл на заявителя на услугата.

 • При желание за получаване на документация в разпечатан вид на адреса на Етажната собственост, към цената на услугата следва да се предвидят допълнителни разходи по разпечатване и пращане по куриер.

 

 

SKU low-presence-for-decision
Brand Универсум В ЕООД
30.00

Свързани продукти

Тези продукти също може да представляват интерес за Вас.

Прочетена 1247 пъти Последно променена в Четвъртък, 03 Март 2022 09:48

2 коментара

 • Връзка на коментара Веселина Неделя, 02 Октомври 2022 08:29 публикуван от Веселина

  Здравейте,
  В ЗУЕС за момента като златно правило е заложено наличието на присъствие от поне 67% от всички идеални части на Общото събрание. При наличие на такова присъствие е необходимо всички единодушно да подкрепят решение за основен ремонт и обновяване по силата на чл. 17 ал.2 т.5, за да бъде законово прието и да влезе в сила.

  Описаните изключения в чл. 17 ал.2 т.1-4 ясно и категорично изискват по-големи мнозинства от 67% от всички идеални части, така че при такива решения по изключение е необходимо събирането на по-голям кворум от обявения в чл.15 ал.1. Въпросните решения са доста ангажиращи за собствениците и въпросния кворум следва да гарантира, че няма да бъдат взети само от част от собствениците, като някои от собствениците са несъгласни.

  На практика подобни кворуми се събират доста трудно и ако се съберат, само един от собствениците, присъствал на Общото събрание да не е съгласен с решението, то на практика не следва да се приеме,

  В ЗУЕС в чл.17 ал.2 т.7 за поверяване на услуги по поддръжка на Етажната собственост от външно лице се изисква мнозинство повече от 67% от всички идеални части, докато в чл. 17 ал.2 т.5 за основен ремонт се изисква мнозинство не по-малко от 67% от всички идеални части. Тоест при чл. 17 ал.2 т.7 отново изискването за кворум е по-голямо от определеното в чл. 15 ал.1 като стандарт за наличие на кворум за провеждане на Общо събрание.

  Законодателят предоставя възможност Общото събрание да се проведе с кворум от 33% от всички идеални части след 1 час от обявения час на Общото събрание като специалните решения по чл. 17 ал.2 не могат да се вземат от такова Общо събрание, без да се приложи описаната процедура в настоящата статия.

  Ако след 1 час от обявения час на Общото събрание няма 33% от всички идеални части, то общото събрание се отлага за следващия работен ден, в определения час на събранието и се провежда с колкото идеални части са представени. Ограниченията за взимане на решенията по чл. 17 ал.2 са винаги налице и следва да се прилага процедурата, описана в настоящата статия.

 • Връзка на коментара Калина Димова Неделя, 02 Октомври 2022 00:10 публикуван от Калина Димова

  При липсата на кворум от 67% не важи ли следното:

  чл. 15(1) - Общото събрание се провежда, ако присъстват лично или чрез представители собственици на най-малко 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост, с изключение на случаите по чл. 17, ал. 2, т. 1 - 4 и 7. - Тук изрично се споменават изричните случай с различен изискуем кворум, и тези случаи не ги взимаме предвид.

  чл. 15(3) - ако липсва необходимият кворум по ал. 1, събранието се провежда по предварително обявения дневен ред и се смята за законно, колкото и идеални части от общите части на етажната собственост да са представени.

  и след това:

  чл.17(1) В общото събрание собствениците имат право на глас, съответстващ на притежаваните от тях идеални части от общите части на сградата.

  чл.17(3) Извън случаите по ал. 2 решенията се приемат с мнозинство, повече от 50 на сто от представените идеални части от общите части на етажната собственост.

  Знам, че си пишем по различни канали от известно време, и идната седмица ще се свържа с вас, за да видим, дали има възможност да вкараме в ред нашия вход :)

Оставете коментар

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

 •