Вторник, 07 Декември 2021 09:50

Дали касиерът е член на Управителния съвет?

Написана от Универсум В ЕООД
Оценете
(3 гласа)
Дали касиерът е член на Управителния съвет? Дали касиерът е член на Управителния съвет? https://pxhere.com/bg/photo/1567615

Какви са отговорностите и задълженията на касиера, съгласно закона?

Може ли касиерът да бъде и домоуправител?

Може ли касиерът да бъде и контрольор?

Трябва ли касиерът да съставя финансов отчет?

Трябва ли касиерът да предоставя доклад за финансовото състояние на Етажната собственост?

Може ли управителният съвет да проверява касиера?

Разпоредбите на ЗУЕС относно касиерите в Етажните собствености:

Чл. 11. (1) Общото събрание:
2. избира и освобождава членове на управителния съвет (управител), както и касиер;
Чл. 19. (1) Изпълнителният орган на етажната собственост е управителен съвет (управител).
(7) (Доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) По решение на общото събрание на членовете на управителния съвет (управителя) и касиера може да се заплаща възнаграждение.
 
Чл. 23. (6) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) При избор на нов управителен съвет (управител) съхраняваните документи, както и наличните парични средства, данни за банкови сметки и банкови карти се предават с протокол, който се подписва от членовете на предишния управителен съвет (управител), от членовете на новоизбрания управителен съвет (управител), от председателя на контролния съвет (контрольора) и от касиера.
 

Разпоредбите на ЗУЕС относно контролния съвет в Етажните собствености:

 
Чл. 24.
(4) Контролният съвет (контрольорът) контролира дейността на управителния съвет (управителя) по изпълнението на бюджета и решенията на общото събрание за изразходването на средствата на етажната собственост.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Контролният съвет (контрольорът) извършва проверка на касата най-малко веднъж годишно и представя на общото събрание доклад за резултатите от нея. Когато етажната собственост няма контролен съвет (контрольор), общото събрание определя измежду собствениците и ползвателите лица, които да извършат проверката и да отчетат резултатите от нея.
(6) Контролният съвет провежда заседание най-малко веднъж на 6 месеца и приема решения с обикновено мнозинство, ако присъстват две трети от членовете му. За заседанията на контролния съвет се съставя протокол, който се подписва от присъствалите членове. По решение на общото събрание на членовете на контролния съвет (контрольора) може да се заплаща възнаграждение.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Член на контролния съвет, контрольор или касиер може да бъде собственик или ползвател, който не е съпруг, член на домакинството, не е във фактическо съпружеско съжителство, в родствена връзка по права линия, по съребрена линия до втора степен и по сватовство до първа степен с останалите членове на контролния съвет, както и с членовете на управителния съвет или с управителя.
(8) Мандатът на член на контролния съвет или контрольора може да се прекрати предсрочно при неизпълнение на задълженията му само с решение на общото събрание.
(9) (Доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Контролният съвет (контрольорът) се отчита с писмен доклад пред общото събрание в края на мандата си. Докладът се предоставя за запознаване на всеки собственик, ползвател или обитател при поискване.
(10) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) За членове на контролния съвет (контрольор) или касиер могат да бъдат избирани и посочени от собственика лица, които живеят в сградата и са вписани в книгата на етажната собственост при спазване изискванията на ал. 7
 
 

Разпоредбите на ЗУЕС относно задълженията на управителния съвет относно финансите в Етажните собствености:

Чл. 23. (1) Управителният съвет (управителят):
3. (доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) съхранява протоколната книга, плановете на сградата и екзекутивните чертежи, книгата за входяща и изходяща кореспонденция, техническия паспорт на сградата, когато има такъв, книгата за приходите и разходите и други;
4. изготвя годишния бюджет за управлението, поддържането и ползването на общите части на етажната собственост и годишния план за извършване на ремонти, реконструкции, преустройства и други дейности в сградата, както и отчети за изпълнението им;
12. (нова - ДВ, бр. 26 от 2016 г.) при поискване издава на собствениците документ за наличието или липсата на задължения към етажната собственост;
 
Допълнителни разпоредби
11. (предишна т. 9, изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) "Разходи за управление и поддържане" са разходите за консумативни материали, свързани с управлението, за възнаграждения на членовете на управителните и контролните органи и за касиера, както и за електрическа енергия, вода, отопление, почистване, абонаментно обслужване на асансьор и други разноски, необходими за управлението и поддържането на общите части на сградата.
 
 

Изводи, произтичащи от разпоредбите на ЗУЕС относно касиера, контролния съвет и управителния съвет:

 • касиерът се назначава и освобождава от Общото събрание;

 • касиерът е обособен като отделна позиция в закона, редом с членовете на управителния и контролния съвет;

 • касиерът е проверяван и контролиран от контролния съвет поне веднъж годишно;

 • касиерът е длъжен да не разходва средства за ремонт без изрично писмено решение на управителния съвет;

 • касиерът е длъжен да не разходва средства за поддръжка, които са извън бюджета за поддръжка без изрично писмено решение от страна на управителния съвет;

 • касиерът е длъжен да води документация /книга/ за приходите и разходите на каса, а когато не я попълва, трябва да я предоставя на управителния съвет за съхранение, съгласно чл.23 ал.1 т.3

 • освен следенето на приходи и разходи на каса и регулярното, ясно и прецизно отбелязване, както и съхрананеието на първичната документация в хронологичен порядък, касиерът няма задължение за изготвяне на финансов отчет, отчет за изпълнението на бюджета за поддръжка и плана за ремонти, тъй като това е задължение на управителния съвет.

 • Управителният съвет не може да контролира дейността на касиера, но може да състави констативен протокол, ако касиерът не предоставя за съхранение при управителния съвет на приходно-разходната документация, което би попречило на управителния съвет да изпълни своите задължения;

 • Управителният съвет, въз основа документацията за приходи и разходи е длъжен да определя липсата или наличието на задължения към Етажната собственост, съгласно чл.23 ал.1 т.12;

 • Управителният съвет е контролиран от контролния съвет във връзка с взетите решения за разходване на средства за ремонти и средства извън приетия бюджет за поддръжка.

 

Може ли касиерът да бъде избран и за член на управителния съвет? Може ли касиерът да бъде и домоуправител?

 • Както касиерът, така и управителния съвет са контролирани от контролния съвет на Етажната собственост. Управителния съвет не упражнява контрол върху дейността на касиера. При допускане на избор на касиера като член на управителния съвет, то не би имало конфликт на интереси;

 • Ако касиерът е член на Управителния съвет няма да се налага постоянното разнасяне на приходно-разходната документация между касиер и управителен съвет, тъй като документацията ще е постоянно при касиера и управителния съвет едновременно;

 • Ако касиерът е член на управителния съвет, то задълженията на управителния съвет, свързани с бюджет, финанси, справки и отчети се поверяват на касиера като човек, който е най-добре запознат с материята;

 • Ако управителният съвет избере измежду членовете си като домоуправител, касиера, то това е натрупване на отговорности и задължения, но от законова гледна точка няма пречка това да е факт.

Може ли касиерът да бъде избран и за член на контролния съвет? Може ли касиерът да бъде и контрольор?

 • Контролният съвет е длъжен да контролира дейността на касиера и управителния съвет. При избиране на касиер като член на контролен съвет или контрольор, то следва, че има явен конфликт на интереси, който е недопустим;

Може ли касиерът без да е член на управителния съвет, да изпълнява функции като на член на управителния съвет?

 • Ако касиерът съхранява приходно-разходната документация на Етажната собственост при себе си и управителния съвет не се е възпротивил чрез съставяне на констативен протокол за нарушение, то касиерът в този случай поставя в невъзможност управителния съвет да изпълни задълженията си, свързани с финансите на Етажната собственост, поради което би следвало касиерът да изпълнява съответните задължения на управителния съвет;

 • Ако касиерът изпълнява съответните функции и задължения на управителния съвет, то той се явявва като допълнителен член на управителния съвет, макар и без да е избиран от Общото събрание за такъв. В този случай, отговорността на касиера е сходна с отговорността на членовете на управителния съвет.

 • Ако касиерът откаже да изпълнява задълженията на управителния съвет, произтичащи от съхрананието и анализа на приходно-разходната документация, която се намира у него, то управителния съвет би следвало да състави констативен протокол за нарушение и да уведоми общинската администрация, предвид, че е в невъзможност да изпълнява задълженията си.

Прочетена 8576 пъти Последно променена в Вторник, 07 Декември 2021 09:50

Оставете коментар

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.