Вторник, 07 Декември 2021 09:50

Какво да правим ако домоуправителят или касиерът са изгубили или не предоставят документацията на Етажната собственост за ревизия?

Написана от Универсум В ЕООД
Оценете
(0 гласа)
Какво да правим ако домоуправителят или касиерът са изгубили или не предоставят документацията на Етажната собственост за ревизия? Какво да правим ако домоуправителят или касиерът са изгубили или не предоставят документацията на Етажната собственост за ревизия? Универсум В ЕООД

Все по-често получаваме Ваши запитвания за конкретна процедура, която би следвало да се спазва при липса на документи на Етажната собственост в Управителния съвет.

Съгласно чл. 23 ал.1 от ЗУЕС като правомощия на управителния съвет е определено да:

3. (доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) съхранява протоколната книга, плановете на сградата и екзекутивните чертежи, книгата за входяща и изходяща кореспонденция, техническия паспорт на сградата, когато има такъв, книгата за приходите и разходите и други;
4. изготвя годишния бюджет за управлението, поддържането и ползването на общите части на етажната собственост и годишния план за извършване на ремонти, реконструкции, преустройства и други дейности в сградата, както и отчети за изпълнението им;
5. представлява етажната собственост в отношенията и с органите на местната власт и с други правни субекти;
6. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) създава, съхранява и поддържа книга на етажната собственост по чл. 7;
 
За изпълнението на чл.24 (5) от ЗУЕС е необходимо да бъде предоставена наличната документация по чл. 23 ал.1, за което контрольорът отправя покана да управителния съвет. Подробна информация относно поканите и стъпките, които трябва да бъдат предприети можете да намерите тук.
 
По време на ревизията, при липса на документацията по чл.23 ал.1 от ЗУЕС, обстоятелството се записва в протокола от ревизията.
 
Въз основа на тази констатация и Чл. 56. (1) и Чл. 57 (2)  от ЗУЕС, контрольорът и контролният съвет могат да съставят констативен протокол за липсващата документация по чл.23 ал.1 от ЗУЕС за налагане на административно наказателна санкция от 300 до 1000 лева на съответния член на управителния съвет, проявил безотговорно отношение.
 
При липсващи приходно разходни документи, които служат за доказване на приходи, разходи, задължения към Етажната собственост и налични средства в Етажната собственост, по време на ревизията се допуска, пълна събираемост на определените вноски от Общото събрание, за периода, за който липсват необходимите документи, освен ако по свидетелски показания на живущите и собствениците не се потвърди друго.
 
По отношение на разходите се допуска осреднен обичаен размер на разходите за поддръжка на Етажната собственост.
 
Необходимите, неотложните и разходите за основен ремонт се потвърждават със свидетелски показания, а остойностяването се извършва от контролния съвет. Контролният съвет може да:
-Изиска съответната фактура от доставчика, извършил съответната услуга, чието копие да се приложи към документацията;
-При невъзможност се събират 3 оферти от различни доставчици за извършената услуга и се определя средно претеглена стойност или най-ниската офертна стойност по решение на контролния съвет.
 
Така определените приходи и разходи се включват във финансовия отчет на Етажната собственост и определянето на наличността в Управителния съвет.
 
Освен административно-наказателната отговорност, съответният управителен съвет носи отговорност по Наказателния кодекс във връзка с чл.319, като контрольорът и контролният съвет могат да сезират прокуратурата за извършено престъпление.
Прочетена 3909 пъти Последно променена в Вторник, 07 Декември 2021 09:50

Оставете коментар

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

  •  
    Био Акациев пчелен мед от производител