Вторник, 07 Декември 2021 09:50

Задължително ли трябва да се събира ежемемесечно "Фонд Ремонти"

Написана от Универсум В ЕООД
Оценете
(6 гласа)
Задължително ли трябва да се събира ежемемесечно "Фонд Ремонти" Задължително ли трябва да се събира ежемемесечно "Фонд Ремонти" Универсум В ЕООД

Трябва ли да се разделя дължимата ежемесечна вноска към Етажната собственост /входа/ на такса за поддръжка на входа и Фонд ремонти или това е ненужно обременяване на съкооператорите с информация? Какви са ползите от разделянето на вноската на тези две части? Не е ли по-удобно да се казва такса за входа и да не се навлиза в ненужни детайли, които най-вероятно не са ясни на повечето обитатели и съкооператори.

Разделянето на вноската за входа е регламентирана в Закона за управление на етажната собственост. Чл. 50 обособява вноската за Фонд Ремонти, а чл.51 определя правилата, които се прилагат за таксата за поддръжка.

Защо се налага това разделяне?

 1. Такса за поддръжката на входа има за цел да покрива ежемесечни разходи като: ток за стълбище, ток за асансьор, хонорар за почистване
 2. Фонд Ремонти се ползва за еднократни инвестиционни разходи за ремонт, реконструкция и обновяване
 3. Таксата за поддръжка е пряко свързана с обитаването на етажната собственост
 4. Фонд Ремонти добавя стойност към Етажната собственост след извършване на ремонт или обновяване на общите части. По своята същност това е инвестиране в собствеността.

Законът обособява три основни типа участници: собственици, обитатели и ползватели

В Закона за упавление на етажната собственост се използват понятията собственик, обитател и ползвател. За всеки един от тях има ясно определени права и задължения.

Задълженията на собствениците са ясно определени в чл.6 (1) от ЗУЕС, за задълженията на ползвателите е отделен чл.6 (2) и за обитателите чл.6 (3).

Основната разлика в задълженията е плащането на вноските за фонд ремонти. Законът определя собствениците като дължащи фонд ремонти. Ползвателите също могат да плащат фонд ремонти и да им се вмени като задължение, но само ако имат изрична уговорка със собственика. Обитателите са освободени от вноската за фонд ремонти.

За разлика от фонд ремонти, таксата за поддръжка и управление е дължима от всички.

Необходимо е касиерите и домоуправителите да са наясно с тези детайли, за да се сформира точната дължима сума за всеки участник в Етажната собственост.

Как се разходват натрупаните средства?

 • При Фонд ремонти:
  • Натрупват се ежемесечно по банкова сметка на домоуправителя, специално създадена за Фонд ремонти
  • Минималната вноска за Фонд Ремонти е 1% от минималната работна заплата за страната
  • Вноската се определя на база идеални части
  • Домоуправителят няма право да се разпорежда с парите от Фонд Ремонти без решение на Общото събрание, с изключение на случаите по чл.49(1) на неотложен ремонт.
  • Парите се разходват на база приета оферта за ремонт от Общото събрание
 • При таксата за поддържане на входа:
  • Натрупаните месечни средства служат за покриване на месечни текущи разходи: ток, почистване, възнаграждения на управителен съвет, абонамент за асансьор и т.н.
  • Таксата е за собственици, ползватели и обитатели за повече от месец в съответния самостоятелен обект.
  • Предевид периодичността на разходите не се налага постоянно искане на решение на Общото събрание за извършването им. 

Домоуправителите трябва да направят много, прецизен и точен бюджет за разходите за поддръжка, за да не им се налага да ползват средства, заделени за Фонд Ремонти, за текуща поддръжка, което представлява нарушение на закона и подлежат на санкциониране.

При констатиране на недостиг на средства за поддръжка на входа е необходимо незабавно свикване на Общо събрание и определяне на нова такса за поддръжка, както и как да се балансира натрупания дефицит при разходите за поддръжка.

Има възможност в краткосрочен план за ползване на събраните суми във Фонд Ремонти за текущи разходи по поддръжка, но само в случаите, когато има съкооператори, които са просрочили дължимите вноски. Използваната сума от Фонд Ремонти не може да надвишава дължимото и неплатено като такса вход! Предполага се, че тези просрочия се уреждат в рамките на 3 месеца!

В заключение двете вноски са дължими от различни лица и се използват и отчитат по различен начин, което налага тяхното ясно обособяване, поне от гледна точка на финансов отчет, бюджет и разчети!

Контролът на събирането и на разходването на средствата по двата типа вноски се извършва поне веднъж годишно от управителния / контролния съвет. За липса на злоумисъл и влошаване на междусъседски отношения, при ревизията, може да се възползвате от нашите услуги!

Прочетена 22317 пъти Последно променена в Вторник, 07 Декември 2021 09:50

14 коментара

 • Връзка на коментара Веселина Четвъртък, 24 Февруари 2022 08:01 публикуван от Веселина

  Здравейте Вяра,
  При наличието на "Професионален домоуправител" в Етажната собственост, задължително има лица във Вашата Етажна собственост, които са определени като Управителен съвет в решение на Общото събрание, а "Професионалният домоуправител" е упълномощен да изпълнява техните или част от техните функции.
  При теч от покрива следва съответния управителен съвет, ведно с "Професионалния домоуправител" да бъдат официално информирани в писмен вид за наличието на теч чрез отворено писмо, за което можете да се вдъхновите на тази страница:

  https://www.universumv.com/index.php/common-space-services/audit/item/78-invitation-to-fullfill-the-rules

  В отвореното писмо, освен констатацията за наличие на теч, следва да определите срок, в който да се свика Общо събрание за избор на оферта за ремонт на покрив, който ако не бъде спазен ще означава,
  че можете да уведомите кмета на общината за аварията.

  В този случай можете да се запознаете със следната статия:

  https://www.universumv.com/index.php/common-space-services/consulting/item/126-uvedomlenie

  При липса на реакция от страна на Етажната собственост и ако е по силите Ви, разбира се, можете да отстраните теча с Ваши средства, избирайки Вие фирма, която да извърши ремонта.

  В този случай фактурата за ремонта ще представите на Общото събрание за възстановяване на разхода от натрупаните вноски във Фонд Ремонт на Етажната собственост. При забавяне с плащанията имате право на законна лихва върху дължимите суми. Ако откажат плащане или се твърди че няма средства във Фонд Ремонт, можете да заведете изпълнителен лист срещу Етажната собственост, като фактурата следва да бъде разпределена спрямо идеалните части в Етажната собственост. Логично от фактурата трябва да премахнете сумата отговаряща на идеалните части на Вашия апартамент, тъй като тази част си остава за Ваша сметка.

 • Връзка на коментара Вяра Сряда, 23 Февруари 2022 13:31 публикуван от Вяра

  Здравейте. Живея в чужбина, но изрядно плащам такса на външна фирма,която е назначена за подръжка да входа. От няколко месеца имам много сериозен проблем с теч от покрива/ние сме на последен етаж/. Съседите казаха че трябва да се обърна към тази фирма за подръжка. Моите многобройни позвънявания с никакъв резултат...отначала ?ще ви се обадим?, а след това просто като чуят и затваря слушалка...Смятам , че това е съвсем не нормално. Естественно съседите няма да искат да се включат в ремонта, понеже теч е само в моя апартамент. Какво мога да направя? Искам да прекратя заплащането на вноска към фирма,която дори си позволява подобно отношение. Но искам това да стане официално. Или търся друга фирма,поемам ремонта на покрива и продължавам да плащам вноски?
  Благодаря

 • Връзка на коментара Веселина Вторник, 12 Октомври 2021 10:36 публикуван от Веселина

  Здравейте,
  При избор на домоуправител се изисква над 50% съгласие от присъствалите на съответното Общо събрание. На теория домоуправител може да се избере от собствениците на два апартамента от общо три, присъствали на Общото събрание, въпреки че Етажната собственост е от 150 апартамента. Тази хипотетична възможност се случва, когато след 1 час от определения час за свикване на Общото събрание не са представени поне 33% от всички идеални части. Тогава Общото събрание се провежда на следващия ден, независимо от представените идеални части и взетите решения се считат за легитимни.

  По отношение избора на Професионален домоуправител и наличие на много хора, които живеят в чужбина, процесът наистина е затруднен, но законът предвижда така нареченото представителство чрез упълномощаване. Свидетели сме на много случаи, в които професионален домоуправител е избран без съгласието на 67% от всички идеални части, като изборът в случая се счита за легитимен, докато не бъде оспорен от някой от собствениците по съдебен ред в предвидения в закона срок.

  При наличие на общинска собственост и организиране на Общо събрание, то до Общината следва да се изпрати също покана с дневния ред за съответното Общо събрание, като общината може да упълномощи наемателите си да участват или директно да присъства упълномощено лице от Общината, ако дневният ред предполага сериозни вноски във Фонд Ремонт, към които Общината е задължено лице, освен ако не е договорила друго със своите наематели.

  По отношение на пребиваването на гости - до 30 дни в рамките на календарната година може да се пребивава без да се търсят такси за поддръжка и управление, след което следва да се прилагат.
  При съставянето Констативен протокол на лица, които не са се регистрирали, следва да се упомене апартамента, а в задълженията на Общината е да установи лицата.

  Завеждането на Констативен протокол в Общината подписан от членовете на Управителния съвет е единственото, което се изисква да се направи от Управителния съвет при наличие на нарушения по ЗУЕС. От там на сетне Общинската администрация е тази, която е натоварена с контрола по ЗУЕС. Ако не си изпълнява задълженията, то проблема е в институцията, а не в Закона!

  При вдигане на цената от страна на почистващата фирма, Управителният съвет има няколко стъпки, които може да предприеме: 1. Анализ на бюджета, приет от Общото събрание, с цел да се прецени дали резервите в бюджета не покриват новата цена. 2.Събиране на оферти от други почистващи фирми. 3. Свикване на Общо събрание за избор на нова почистваща фирма или актуализация на бюджета за поддръжка и управление.

  При драстичен скок на потреблението на ел.енергия от Общите части, при което се наблюдава сериозен скок на консумацията в Квч, спрямо предходните периоди без видимо обяснение, Управителният съвет следва да поръчат, извършване на проверка от страна на съответното енерго-разпределително дружество по съответната партида, с цел да се намери обяснение за съответната консумация.

  Относно плащането на вноските, сме на мнение, че Етажните собствености е по-добре да ползват услугите на професионален касиер, който издава документ за всяко плащане, има пълен опис на всички касови движения, а и парите на Етажната собственост са защитени от фриволен достъп. В Етажни собствености, където се ползва професионален касиер, хората плащат дължимото към Етажната собственост, когато уреждат сметките си за останалите комунални услуги, като така до 80% от вноските са платени в определения срок без просрочия. За останалите 20% Управителния съвет съставя писмени покани, като просрочените суми се погасяват в рамките на 3 до 5 месеца и на практика не се стига до съставяне на Констативни протоколи за неизпълнение на задължения към Етажната собственост. Цената на услугата е пропорционална на големината на вноските, като няма месечни такси.

  По отношение актуализацията на книгата на Етажната собственост е редно да има поставено съобщение с информация, че актуализацията й е задължение на собственици, ползватели и обитатели, както и да се посочи къде се намира тя, за да се въведе съответната информация, когато това е необходимо. Освен това е редно да се предоставя за актуализация при провеждане на Общи събрания.

  ЗУЕС дава ясен отговор на поставения от Вас казус: Като собственик на гараж или магазин следва да поемете дължимата от Вас месечна вноска за Фонд Ремонт, пропорционална на притежаваните от Вас идеални части, но не следва да заплащате таксата за поддръжка и управление, тъй като не пребивавате в Етажната собственост, тъй като сте с обособен отделен вход, различен от този на Етажната собственост.

  На мнение сме, че ЗУЕС е предоставил рамката, докато конкретната картина трябва да се изгражда от всяка Етажна собственост, съобразно предоставените законови изисквания.

  Съгласни сме, че някои Общински администрации са тромави и не упражняват контрола предвиден от ЗУЕС, а в други, разпоредбите на ЗУЕС са педантично следвани.

  Общинската администрация може да не отговори на подаден Констативен протокол, като Административният съд дори може да подкрепи това отношение на Общинската администрация, като заключи, че тя е в правото си да не отговори.

  Считаме, че законодателството трябва да се промени така, че да задължава институциите да предоставят отговор в определените законови срокове, а при липса на отговор да се предвиждат санкции за институциите, и отговорните лица в тях, които си позволяват да неглижират задълженията си.

 • Връзка на коментара Илко Понеделник, 11 Октомври 2021 19:51 публикуван от Илко

  Уважавам както законите (дори безсмислените такива), така и хората в нашата държава!

  По отношение на отговорът даден от Вас. Благодаря за отделеното време и за подробното обяснение, но отговорът Ви в някои от точките не само, че не изчерпва темата, но и само затвърждава съмненията за нужда от промяна в закона:

  1. Представете си, че в същност професионален домоуправител е точно това към, което се стремят живущите в съответният жилищен вход. Как може да бъде избран при положение,че тези, които живеят в чужбина нямат намерение да се връщат, тъй като са закупили апартаментите с цел инвестиция и няма как изобщо да съберете 67%?!
  Вероятно 50% се събират по-лесно, но и тях пробвайте да ги съберете с жилищен вход, в който общината е собственик на над 40% и.ч. от о.ч.!

  2. Разбирам, че съответната дължима такса се формира от разл. к-ти, но представете си, че напр. студенти наематели си поканят техни приятели уж на гости за няколко дни, съответно стоят доста повече, но когато домоуправителят отива да ги провери тях вече ги няма. В този случай (подобни примери бол) кой ще заплати разходите за ползването на общите части? Нима домоуправителят е длъжен да следи кой къде и кога се е настанил, за да го запише в домовата книга? Вие споменавате, че хората били длъжни да се впишат в 15 дневен срок, като иначе подлежали на санкция, НО нали за да ги докладвате ви трябват личните им данни??? Т.е. пак си играем на стражари и апаши?!

  3. Вероятно таксите биха могли да се събират по начина упоменат в закона, но далеч не съм съгласен, че това е най-оптималният и удачен метод.

  4. Толкова ли фантастично ви звучи почистващата фирма да реши да вдигне цената за съответната година?!
  Колкото до сметката за електричество. Не само цената на тока определя месечният разход за електричество! В някои от новите сгради (вероятно и в старите), мазетата/таванските помещения са вързани към общия електромер, а аз съм свидетел на почти 100% увеличение на месечната сметката за електричество, в рамките на 8-10 месеца (вероятно поради неправомерно ползване)!

  5. Да при нас също има хора, които плащат авансово, НО когато ви предстоят разходи за ремонт на покрив, или напр. асансьор, тогава приходите от тях съвсем не са достатъчни!
  А филмът със санкционирането на съответния некоректен собственик сме го гледали. Който не е обикалял по институции, само той не знае в какъв филм се вкарва! И логично на никой не му се и занимава, поради което и никой не желае да бъде домоуправител, от където пък идва и нуждата от решаване на проблема с 67%!

  6. Моля покажете ми някаква статистика от живущи в режим на ЕС, които редовно да актуализират домовата си книга на реално пребиваващите (плюс домашните си любимци на повод), без да са пропуснали някого?! Ако все пак има такива отличници, то трябва да ги дават по новините за пример.

  В заключение искам да поясня, че пишейки тук нямам за цел да се заяждам, или да мрънкам на някого, а искам да повдигна темата за живущите в режим на ЕС, че текущия закон изобщо не обхваща всички възникнали проблеми.
  За да се оптимизира въпросният закон е необходимо да се дискутира с домоуправители, касиери и живущи, за да се засегнат и изчистят всички проблемни казуси!

  Пример:
  Собственик сте на гараж, или магазин (с отделен достъп), НО нямате жилище и не сте живущ в съответният вход. Та казусът е:
  Трябва ли да плащате при разходи за стълбище, асансьор, почистване и прочие?!

 • Връзка на коментара Веселина Петък, 08 Октомври 2021 10:08 публикуван от Веселина

  Здравейте,
  При цялото уважение към мнението на всеки, не можем да се съгласим с обобщени квалификации по отношение на Законите на Република България и в частност на ЗУЕС.
  Възможно е в някои Закони в частност и в ЗУЕС да има трудно приложими разпоредби от повечето хора поради сложност на изчисления, трудоемкост или непознаване на Закона, но това е Закон и независимо от това дали ни създава трудности или не следва да се спазва, с цел защитаването на правата на всички в Етажната собственост.

  С цел да не въвеждаме читателите в заблуждение ще направим коментар на някои Ваши твърдения.

  1. По отношение на избор на домоуправител - не се изисква съгласие на 67% от всички идеални части за избора му, освен ако не се избира външно лице за Етажната собственост - професионален домоуправител. В останалите случаи решението се взима с над 50% съгласие от присъствалите на съответното Общо събрание.

  2.По отношение на таксите. Всеки самостоятелен обект плаща ежемесечно една и съща сума или такса, но тя е образувана от два компонента. Първият е дължим от собственика, а вторият от обитателите. Ако собственикът е и обитател, той следва да участва и в двата компонента на таксата, иначе поема само дължимото от собствениците. С това желаем да разсеем и другата заблуда - че се плаща от апартамент. При двама различни наематели на голям апартамент, то всеки следва да плати самостоятелно своята вноска за поддръжка и управление, а собственикът - вноската за фонд ремонт и обновление.

  3.По отношение на две счетоводства и две каси. Счетоводството на Етажната собственост е едно, както и касата му. Приходите и разходите както във Фонд Ремонт, така и в бюджета за поддръжка и управление трябва да присъстват във Финансовия отчет на Етажната собственост и да се знаят наличностите по тях, като сумарната наличност трябва да отговаря на сумарната ликвидна наличност и вземанията.

  4.По отношение на растящите сметки. Бюджета за поддръжка и управление се актуализира ежегодно. В рамките на годината искате да кажете, че имате увеличение на месечната заплата на чистачка? Че разходът за ток спрямо миналата година е скочил повече от предвиденото увеличение? Единствено токът е разход, който може да има непредвидено увеличение, но което може да се планира като се заложи резерв в бюджета за поддръжка и управление. При съставяне на бюджет за поддръжка и управление е редно да се включва прогнозното увеличение през годината.

  5.По отношение на закъсненията, от опит мога да кажа, че има и домакинства, които си плащат авансово за цяла година напред. Освен това при просрочие Етажната собственост има право да начислява законна лихва за просрочие по реда на ЗЗД, което ще бъде стимул за редовно погасяване на задълженията и то в срок.

  6.По отношение обикаляне и дебнене на живущи с цел събиране на такси: Задължение е на обитателите да се регистрират в книгата на Етажната собственост в 15 дневен срок от започване на обитанието им. Собствениците също имат задължение да актуализират информацията в книгата на Етажната собственост. Тоест вноските се определят на база записаното в книгата. Ако липсват регистрации, следва налагане на глоба от Общинската администрация на лицата които не са си изпълнили задълженията.

  С настоящето се надяваме да сме максимално полезни!

 • Връзка на коментара Илко Четвъртък, 07 Октомври 2021 13:05 публикуван от Илко

  Здравейте,
  От известно време и аз се сблъсках с въпросният закон за етажната собственост.
  Там има откровени недомислици, усложняващи излишно живота на хората, живеещи в режим на ЕС!
  Например как така при липса на кворум от мин. 67% собственици на и.ч. от о.ч. е разрешено провеждането на ОС с 33%, след отлагане с час, НО на въпросното събрание с 33%, не може да бъде избран Домоуправител??? С други думи, как при постоянна липса на кворум (напр. доста собственици живеят в чужбина) от мин. 67% може да бъде избран Домоуправител???

  Относно въпросните такси и фонд Ремонти!
  Кому е необходимо водене на 2 счетоводства (на такса стълбище и фонд ремонти), при положение, че почти никой от собствениците в държавата ни няма необходимото свободно време за такава допълнителна работа (а проф. Домоупр. не всеки иска)?! Знаете ли, че таксите за въпросната година се събират от някои живущи дори през следващата календарна година? Как да си осредним разходите, като първо сметките редовно растат и второ наличността в касата може да не е достатъчна към съответния период?!
  Не е ли по-добрия вариант таксата да бъде 1 и тя да включва всичко необходимо?!
  Така или иначе всеки касиер би трябвало да си води подробен отчет за всеки разход, та много по-лесно би било, ако приходите са в една каса!

  Колкото до самото определяне на размера на месечната такса.
  Кой е този, дето измисли таксата да бъде обвързвана с броя живущи???
  Знаете ли колко от живущите в съответния вход са в същност наематели???
  Понякога този процент надвишава половината от живущите във входа, та как може домоуправитялат Х да обикаля като падар, за да види кой точно живее и колко на брой са в съответното жилище???

  Най удачният метод за таксата би следвало да бъде процентът и.ч. от о.ч., но е редно компетентните органи да го измислят и да променят закона, така че да е справедливо за всички.

  Който не е присъствал на събрание на ЕС да го направи за да придобие представа за циркът, който се получава на тия събрания!

 • Връзка на коментара Веселина Неделя, 18 Април 2021 13:57 публикуван от Веселина

  Здравейте,
  Изборът на броя и вида на асансьорните уредби в жилищните и нежилищни сгради до 20 етажа се регламентира от НАРЕДБА № 2 ОТ 8 ЮНИ 2009 Г. ЗА ИЗБОР И ПРОЕКТИРАНЕ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ В ЖИЛИЩНИ И ОБЩЕСТВЕНООБСЛУЖВАЩИ СГРАДИ
  Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството

  Според Приложение № 1 към чл. 8, т. 1 до 4 етажа над основното ниво и до предполагаем брой от 80 обитатели не е задължително да се избере асансьор.

 • Връзка на коментара Г.В.Д. Събота, 17 Април 2021 12:26 публикуван от Г.В.Д.

  Задължителен ли е асансьозасгради до 5 етажа

 • Връзка на коментара Веселина Петък, 05 Февруари 2021 06:42 публикуван от Веселина

  Здравейте г-н Кабов,
  От 01/01/2021 Минималната работна заплата вече е 650 лева. Вашата вноска за фонд ремонт зависи от самостоятелния обект с най-малката идеална част във Вашата Етажна собственост. Ако Вашите идеални части са най-малки по размер, то следва Вие да заплащате 1% от Минималната работна заплата или 6,50 лв на месец за Фонд Ремонт и обновление. Формулата, която сте записали може да бъде вярна, само при условие, че има самостоятелен обект по-малък от Вашия с идеална част равна точно на 1% идеални части, както и като коригирате размера на Минималната Работна заплата в изчислението.
  За Ваше удобство е разработен калкулатор за изчисление на вноските за Фонд Ремонт при условие, че нанесете идеалните части по самостоятелни обекти и минималната работна заплата.
  Инструментът е на Ваше разположение ето тук:
  https://www.universumv.com/index.php/common-space-services/social-activities/item/65-minimal-monthly-apport

 • Връзка на коментара Веселин Кабов Четвъртък, 04 Февруари 2021 16:04 публикуван от Веселин Кабов

  Здравейте!
  Притежавам 1,09% идеални части. Да разбирам ли таксата по чл.50 ЗУЕС на месец трябва да е не по малко от 6.1лв х 1,09 = 6.649 лв.
  Така ли да разбирам формулираното в ал.2 т.1.?

Оставете коментар

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

 •