Вторник, 07 Декември 2021 09:50

Длъжникът почина! Съжалявам, но като нов собственик, неговите задължения към Етажната собственост не са мои!

Написана от Универсум В ЕООД
Оценете
(0 гласа)
Длъжникът почина! Съжалявам, но като нов собственик, аз нямам задължения към Етажната собственост! Длъжникът почина! Съжалявам, но като нов собственик, аз нямам задължения към Етажната собственост! Интернет

След смъртта на собственик, остават непогасени задължения към Етажната собственост. Наследникът твърди, че тези задължения не го касаят и че длъжникът е починал. Етажната собственост има ли право да си търси дължимото?

Законът за наследството урежда въпросите с наследяването както на права, така и на задължения.

На какво основание възникват задълженията към Етажната собственост?

Съгласно закона за управление на етажната собственост, задълженията които възникват към Етажната собственост са регламентирани в чл.6 т.9 и т.10. Конкретните вноски се определят от общото събрание на Етажната собственост. Периодичността на вноските също се определя от Общото събрание.

ЗУЕС определя два типа вноски:

- разходи за ремонт, реконструкция, преустройство, основен ремонт и основно обновяване на общите части на сградата, подмяна на общи инсталации или оборудване. Вноската е за фонд "Ремонт и обновяване", съразмерно с притежаваните идеални части; Вноската е дължима от собствениците или притежателите на правото за ползване на съответния самостоятелен обект.

- разходи за управлението и поддържането на общите части на сградата; Вноската е пряко свързана с броя обитатели и домашни любимци в самостоятелните обекти.

 

Определяне на дължимото към Етажната собственост:

Дължимото от самостоятелен обект в Етажна собственост при смъртен случай на обитател или собственик се определя, съгласно общите правила за определяне на вноските.

Ако Общото събрание е определило ежемесечни вноски за фонд "Ремонт и обновяване", то те се дължат от собственика на имота или притежателя на правото за ползване.

В случай на смърт на собственика на имота, вноските за фонд "Ремонт и обновяване"  е необходимо да продължат да се начисляват и да бъдат дължими.

Ако собственикът е единствен обитател на имота, от месеца следващ настъпването на неговата кончина не трябва да се начисляват и съответно да се дължат вноски за управление и поддържане на общите части!

 

На кого трябва да се предоставят натрупаните задължения към Етажната собственост при смърт на собственик или обитател?

Този въпрос вече се урежда от Закона за наследството.

Съгласно чл. 60 (1) от Закона за наследството:

Наследниците, които са приели наследството, отговарят за задълженията, с които то е обременено, съобразно дяловете, които получавsат.

В случай, че има наследници, които са приели в наследство съответния самостоятелен обект в Етажната собственост, то те трябва да се погрижат за дължимото към Етажната собственост!

Ако наследникът не се представи на домоуправителя и практически не може да се установи контакт с него, домоуправителят може да се възползва от чл.59  на Закона за наследството:

Чл. 59. (1) Когато лицето, което има право да наследява, е с неизвестно местожителство или макар местожителството му да е известно, но не е поело управлението на наследственото имущество, районният съдия, служебно или по искане на заинтересуваните, назначава управител на наследството.
(2) Управителят трябва да направи опис на наследственото имущество. Той предявява и отговаря по исковете относно наследствените имущества и задължения. За изпълнение на наследствените задължения, на заветите и за продажба на наследствените имоти той трябва да иска разрешение от районния съдия.
 
Възможно е също да няма наследник или наследството да не е прието. В този случай домоуправителят трябва да предяви исковете си към Общината, в която е имотът, съгласно чл.11 от Закона за наследството:
Чл. 11. (Доп. - ДВ, бр. 96 от 1999 г.) Когато няма лица, които могат да наследяват съгласно предходните членове, или когато всички наследници се откажат от наследството или изгубят правото да го приемат, наследството се получава от държавата, с изключение на движимите вещи, жилищата, ателиетата и гаражите, както и на парцелите и имотите, предназначени предимно за жилищно строителство, които стават собственост на общината, на чиято територия се намират.

Какво да се предприеме в случай на отказ от плащане на задълженията от наследници?

При липса на контакт с наследници или липса на наследници: Искане до районния съдия за определяне на управител на наследство и установяване на собственика на съответния имот.

При ясна собственост на имота и наличие на собственик, който претендира, че управлява имота /дори и да са няколко собственика/, уведомяване на общината за неизпълнение на задължения към Етажната собственост с констативен протокол. Същевременно може да се предостави заявление по чл. 410 от ГПК на районния съд, с цел издаване на изпълнителен лист.

 

 

Прочетена 7883 пъти Последно променена в Вторник, 07 Декември 2021 09:50

Оставете коментар

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

  •  
    Био Акациев пчелен мед от производител