Професионален лихвен калкулатор в левове - изчисление на лихва по реда на данъчното законодателство

Оценете
(0 гласа)

Съгласно Чл. 169. (1)  от ДОПК Публичните вземания се погасяват в следната последователност: главница, лихви, разноски.

3а) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) До заявяването им за принудително събиране задълженията за съответния вид, установявани от общините, се погасяват по реда на възникването им, а когато се отнасят за една и съща година, лицето има право да заяви кое от тях погасява.

(5) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2014 г., в сила от 04.03.2014 г.) В случаите по ал. 4 с постъпила сума се погасява задължението от съответния вид, срокът за внасяне на което изтича най-рано към датата на плащането, освен ако в закон не е предвидено друго. Ако срокът за внасяне на две или повече публични задължения от един и същ вид изтича на една и съща дата, те се погасяват съразмерно.

 

(6) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2013 г., в сила от 01.12.2013 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 18 от 2014 г., в сила от 04.03.2014 г.) При прилагането на ал. 5 към погасяване на лихви се пристъпва след погасяване на всички главници на задълженията.

 

(8) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 98 от 2013 г., в сила от 01.12.2013 г., предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 18 от 2014 г., в сила от 04.03.2014 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) След образуване на изпълнителното дело ал. 3, 3а, 4 и 5 не се прилагат, като публичните вземания се погасяват в следната последователност: разноски, главница, лихви.

 

За разлика от ЗЗД при изчисляване на лихвите и тяхното погасяване  по реда на ДОПК има няколко важни особености:

 1. До образуване на изпълнително дело, погасяването е в следната последователност: главница, лихви, разноски;

 2. Необходимо е да се погасят всички главници, преди да се пристъпи към погасяване на съответните лихви;

 3. При плащане длъжникът има право, а дори е и задължен да упомене задължението за погасяване;

 4. При задължения към общините погасяването е по реда на възникването им, въпреки упоменаването;

 5. При образуване на изпълнително дело, реда за погасяване става като при ЗЗД;

 

При желание да се изчислява законова лихва съгласно разпоредбите на ДОПК е необходимо като "Начин на изчисление на погашенията" да се избере: Главница, Лихви съгласно чл.169 от ДОПК, както и опцията "Без погасяване на лихвите" трябва да бъде активирана.

 

Изчисленията и техническите ограничения са следните:

 1. При плащания, които съразмерно погасяват няколко дълга е необходимо да се използва колоната Приоритет както за задълженията, така и за плащанията. Плащането е редно да се запише на няколко реда с различен приоритет в зависимост от дълга и съответната сума по него, която се погасява. При едновременно и съразмерно погасяване на дългове с едно плащане, опцията  "Обвързване на задълженията с приоритет към плащанията със същия или по-висок приоритет" е необходимо да бъде активна.

 2. При задължения към общините може да не се използва колоната Приоритет, тъй като задълженията ще се погасяват по реда на тяхното възникване;

 3. Не е необходимо да подреждате изходните данни по какъвто и да е начин. При изчисленията на първо място при обособяването на дълговете се поставят задължения с най-висок приоритет или тези, които са възникнали най-рано във времето;

 4. При използване на колоната приоритет при задълженията и плащанията, правилата са следните:

  1. Най-високият приоритет на задължение/плащане е със стойност 0.

  2. При непопъване на колоната приоритет, стойността, която се взема под внимание е приоритет 0.

  3. Всички задължения/плащания с един и същи приоритет се подреждат последователно по дата, след тях се подреждат задълженията/плащанията с по-нисък приоритет подредени отново по дата.

  4. Ако опцията "Обвързване на задълженията с приоритет към плащанията със същия или по-висок приоритет" не е активна, то  задължението с най-висок приоритет и най-отдалечено във времето се погасява с плащането с най-висок приоритет и най-отдалечено във времето. Ако това плащане не е достатъчно се ползва следващото плащане по приоритет и отдалеченост във времето.

  5. Ако опцията "Обвързване на задълженията с приоритет към плащанията със същия или по-висок приоритет" е активна, то  задължение с даден приоритет се погасява с плащане със същия или по-висок приоритет или с плащане, чиито приоритет не фигурира изобщо при задълженията. По този начин може да се определи пряка връзка между задължения и плащания, когато такава съществува.

  6. При наличие на едно плащане по няколко задължения и се знае разпределението на плащането между задълженията, то съответното плащане може да се запише на два или повече реда с различен приоритет със стойности, отговарящи на съответното разпределение, запазвайки една и съща дата на плащане.

    

 5. Ако опцията "Без погасяване на лихвите" не е активирана, то първо  се погасява конкретното задължение, довело до начислението на съответните лихви, след което се погасяват и лихвите по него.

 6. Ако опцията "Без погасяване на лихвите" е активирана, то извършените плащания изцяло служат за погасяване на задълженията без да има каквото и да е погасяване по лихвите.

 7. При плащания по-големи от дълга,  разликата между използваните суми за плащане и изходните данни се записва в Остатък Плащане.

 8. За изчисляване на данъчните задължения в повечето случаи опцията "Без погасяване на лихвите" трябва да бъде активирана. Ако сте погасили данъчните задължения по главниците, в колоната Иск Главница на последния ред трябва да бъде 0. В справката в последния ред в колоната Иск лихви винаги ще е стойността на натрупаните лихви. Ако лихвите са платени, то в полето Остатък Плащане записаната сума трябва да отговаря на информацията от колоната Иск лихви. При разлика, означава че сте надвнесли или е необходимо да довнесете за уреждане на лихвите.

 

В заключение, чрез професионалния лихвен калкулатор можете да изчислите над 99% от сложните и комплексни казуси за изчисляване на законова лихва по реда на ДОПК.

Прочетена 293 пъти Последно променена в Вторник, 07 Декември 2021 09:50

Оставете коментар

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.