Професионален лихвен калкулатор в левове - изчисление на лихва по ЗЗД

Оценете
(0 гласа)

Съгласно чл. 76 от ЗЗД,  когато са налични няколко еднородни задължения, ако изпълнението не е достатъчно да погаси всичките, може да се заяви кое от тях се погасява. Ако не е заявено това, погасява се най-обременителното задължение. При няколко еднакво обременителни задължения, погасява се най-старото, а ако всички са възникнали едновременно, те се погасяват съразмерно.

Когато изпълнението не е достатъчно да покрие лихвите, разноските и главницата, погасяват се най-напред разноските, след това лихвите и най-после главницата.

При желание да се изчислява законова лихва съгласно разпоредбите на ЗЗД е необходимо като "Начин на изчисление на погашенията" да се избере: Лихви, Главница съгласно ЗЗД, както и опцията "Без погасяване на лихвите" не трябва да бъде активирана.

Това са опцииите, по подразбиране в Професионалния лихвен калкулатор.

Изчисленията и техническите ограничения са следните:

 1. Възникнали задължения от една и съща дата се препоръчва да се сумират и да се обособяват като едно задължение; Ако се третират отделно погашенията няма да се извършват пропорционално, а първо ще се погаси изцяло едното задължение, а после и другото, което не би следвало математически да доведе до различен резултат от пропорционалното едновременно погасяване на двете задължения и изчисляване на лихва на непогасената част върху двете задължения.

 2. Всички въведени задължения се считат за еднакво обременителни за длъжника ако колоната приоритет не се ползва или се ползва с една и съща стойност;

 3. Не е необходимо да подреждате изходните данни по какъвто и да е начин. При изчисленията на първо място при обособяването на дълговете се поставят най-обременителните задължения /с най-висок приоритет/ или тези, които са възникнали най-рано във времето;

 4. При използване на колоната приоритет при задълженията и плащанията, правилата са следните:

  1. Най-високият приоритет на задължение/плащане е със стойност 0.

  2. При непопъване на колоната приоритет, стойността, която се взема под внимание е приоритет 0.

  3. Всички задължения/плащания с един и същи приоритет се подреждат последователно по дата, след тях се подреждат задълженията/плащанията с по-нисък приоритет подредени отново по дата.

  4. Ако опцията "Обвързване на задълженията с приоритет към плащанията със същия или по-висок приоритет" не е активна, то  задължението с най-висок приоритет и най-отдалечено във времето се погасява с плащането с най-висок приоритет и най-отдалечено във времето. Ако това плащане не е достатъчно се ползва следващото плащане по приоритет и отдалеченост във времето.

  5. Ако опцията "Обвързване на задълженията с приоритет към плащанията със същия или по-висок приоритет" е активна, то  задължение с даден приоритет се погасява с плащане със същия или по-висок приоритет или с плащане, чиито приоритет не фигурира изобщо при задълженията. По този начин може да се определи пряка връзка между задължения и плащания, когато такава съществува.

  6. При наличие на едно плащане по няколко задължения и се знае разпределението на плащането между задълженията, то съответното плащане може да се запише на два или повече реда с различен приоритет със стойности, отговарящи на съответното разпределение, запазвайки една и съща дата на плащане.

    

 5. Ако опцията "Без погасяване на лихвите" не е активирана, то първо се погасяват дължимите лихви, след което се погасява конкретното задължение, довело до начислението на съответните лихви.

 6. Ако опцията "Без погасяване на лихвите" е активирана, то извършените плащания изцяло служат за погасяване на задълженията без да има каквото и да е погасяване по лихвите.

 7. При плащания по-големи от дълга, разликата между използваните суми за плащане и изходните данни се записва в Остатък Плащане.

 

В заключение, чрез професионалния лихвен калкулатор можете да изчислите над 99% от сложните и комплексни казуси за изчисляване на законова и мораторна лихва по закона за задълженията и договорите.

Прочетена 270 пъти Последно променена в Сряда, 05 Януари 2022 20:19

Оставете коментар

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

 •